LILA Domov pro postižené děti Otnice, příspěvková organizace je nestátní zdravotnické zařízení v resortu zdravotnictví. Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl Pr vložka číslo 1216. Zřizovatelem je Jihomoravský kraj. Domov pečuje v nepřetržitém provozu o 35 dětí s tělesným, duševním, smyslovým nebo sociálním postižením, ve věku od 1 do 10 let, které z různých důvodů nemohou mít v péči jejich rodiče. Nejčastější diagnóza je M.Down (Downův syndrom), DMO (dětská mozková obrna), vrozené vývojové vady a psychomotorické retardace.
Kolektiv zaměstnanců.
O děti pečuje 12 sester, 3 ošetřovatelky, 3 fyzioterapeuti, 6 speciálních pedagogů včetně logopeda. Děti jsou rozděleny do třech skupin podle svých schopností a míry postižení. Rozděleni jsou i pracovníci, takže každá skupinka dětí má své čtyři sestry, ošetřovatelku a fyzioterapeuta. Každá skupina má svoji hernu, kuchyňku, sanitární zařízení a ložničky.

Zdravotní péče

Zdravotní péče zahrnuje péči diagnostickou, terapeutickou, rehabilitační, preventivní, ošetřovatelskou a poradenskou. Zdravotní péči garantuje pediatr, který v domově ordinuje pravidelně 3x týdně. Mimo stanovené ordinace je v dosahu dle potřeby. Na pravidelné konzultace k nám dojíždí rehabilitační lékař. Vzhledem ke kombinovaným vadám našich dětí navštěvujeme ambulantně specialisty v Brně a ve Vyškově. Abychom zajistili zdárný vývoj dětí je třeba řešit všechny přidružené vady (srdeční, neurologické, neurochirurgické, ortopedické, urologické, onkologické, gastrointestinální, oční, ORL a alergie). Nedílnou součástí zdravotní péče o děti je stanovení individuálního dietního režimu. Jídelníček každý týden nutriční terapeutka konzultuje s ošetřující lékařkou. Složení stravy je přizpůsobeno zdravotnímu stavu konkrétního dítěte a jeho potřebám. Speciální přístup vyžadují hypotonické děti s těžší formou DMO (Dětské mozkové obrny).

Rehabilitace

Rehabilitační péče.Rehabilitační péči zajišťují tři fyzioterapeuti. Fyzioterapeuti využívají všechny známé metodiky rehabilitace pro děti s DMO a s kombinovaným postižením (Vojta, Bobath, míčkování, reflexní lokomoce, magnetoterapie, hydroterapie, synergická reflexní terapie atd.). Fyzioterapeuti zajišťují i speciální cvičení po ortopedických operacích. Jednoduché rehabilitační úkony provádí i zdravotní sestry v rámci denního programu. 3x týdně provádíme vodoléčbu ve vířivé vaně a 1x týdně odpoledne volný pobyt dětí v bazénku. 1x týdně k nám dojíždí se svými psy školená terapeutka na canisterapii.

Výchovná péče

Výchovná péče.Každodenní výchovnou péči zajišťují dětem sestry a ošetřovatelky. Zaměřují se především na rozvoj sebeobsluhy a zvládání základních dovedností. Vzdělávání zabezpečuje šest speciálních pedagogů včetně logopeda ve dvou třídách mateřské školy speciální a dvou třídách základní školy speciální. Jedná se o odloučené pracoviště Mateřské školy speciální, Základní školy speciální a Praktické školy, Ibsenova 1, Brno. Na pravidelné návštěvy dojíždí psycholog ze Speciálně pedagogického centra, Brno. K dispozici máme terapeutickou místnost - snoezelen.V psychologicko výchovné oblasti spolupracujeme i s rodiči, kteří si berou dítě na pobyty domů. Konzultujeme s nimi potřeby dětí, snažíme se, aby rodiče doma pokračovali v činnostech, které přispívají k rozvoji dítěte. Využíváme služeb speciálních poraden (tyflopedická, logopedická, surdopedická a pod). V oblasti volného času spolupracujeme s mnoha organizacemi (Charita, Sdružení pro pomoc ment.postižených, Asociace Paprsek), školami (SOU Slavkov, SOŠ Rousínov, ZŠ Bučovice) a dalšími. Aby děti měly širší kontakt s vnějším světem podnikáme sportovní a kulturní akce, výlety, rádi jezdíme na týdenní ozdravné pobyty.

Sociální péče

Sociální péče v LILA Domově představuje především řešení krizových situací v rodinách dětí, poradenskou péči rodičům a budoucím pěstounům a spolupráci při organizaci náhradní rodinné péče. Úzce spolupracujeme s orgány sociálně právní ochrany dětí a mládeže při pověřených obcích, se soudy a Policií ČR. Polovina dětí má soudem nařízenu ústavní výchovu. Tyto děti čtyřikrát do roka osobně navštěvují sociální pracovnice orgánu sociálně právní ochrany. Do sociální oblasti patří i agenda plateb příplatku na zaopatření (výživného) a přídavků na děti.
Děti přijímáme z rodiny nebo z ústavu, ze zdravotních důvodů na žádost rodičů nebo na základě rozhodnutí soudu. V případě, že se nepodaří návrat dítěte do vlastní rodiny, ani náhradní rodinná péče, předáváme děti do speciálních školských dětských domovů nebo do ústavů sociální péče. Naše zařízení nemá omezenou dobu návštěv. Pouze v případě dětí umístěných rozhodnutím soudu musíme dodržovat pravidla stanovená normami sociálně-právní ochrany dětí.