LILA Domov pro postižené děti Otnice, příspěvková organizace je nestátní zdravotnické zařízení v resortu zdravotnictví. Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl Pr vložka číslo 1216. Zřizovatelem je Jihomoravský kraj. Domov pečuje v nepřetržitém provozu o 30 dětí s tělesným, duševním, smyslovým nebo sociálním postižením, ve věku od 1 do 10 let, které z různých důvodů nemohou mít v péči jejich rodiče. Nejčastější diagnóza je DMO (dětská mozková obrna), vrozené vývojové vady a psychomotorické retardace.
Kolektiv zaměstnanců.
O děti pečuje 12 sester, 3 ošetřovatelky, 3 fyzioterapeuti, 6 speciálních pedagogů včetně logopeda. Děti jsou rozděleny do třech skupin podle svých schopností a míry postižení. Rozděleni jsou i pracovníci, takže každá skupinka dětí má své čtyři sestry, ošetřovatelku a fyzioterapeuta. Každá skupina má svoji hernu, kuchyňku, sanitární zařízení a ložničky.

Zdravotní péče

Zdravotní péče zahrnuje péči diagnostickou, terapeutickou, rehabilitační, preventivní, ošetřovatelskou a poradenskou. Zdravotní péči garantuje pediatr, který v domově ordinuje pravidelně 3x týdně. Mimo stanovené ordinace je v dosahu dle potřeby. Na pravidelné konzultace k nám dojíždí rehabilitační lékař. Vzhledem ke kombinovaným vadám našich dětí navštěvujeme ambulantně specialisty v Brně a ve Vyškově. Abychom zajistili zdárný vývoj dětí je třeba řešit všechny přidružené vady (srdeční, neurologické, neurochirurgické, ortopedické, urologické, onkologické, gastrointestinální, oční, ORL a alergie). Nedílnou součástí zdravotní péče o děti je stanovení individuálního dietního režimu. Jídelníček každý týden nutriční terapeutka konzultuje s ošetřující lékařkou. Složení stravy je přizpůsobeno zdravotnímu stavu konkrétního dítěte a jeho potřebám. Speciální přístup vyžadují hypotonické děti s těžší formou DMO (Dětské mozkové obrny).

Rehabilitace

Rehabilitační péče.Rehabilitační péči zajišťují tři fyzioterapeuti. Fyzioterapeuti využívají všechny známé metodiky rehabilitace pro děti s DMO a s kombinovaným postižením (Vojta, Bobath, míčkování, reflexní lokomoce, magnetoterapie, hydroterapie, synergická reflexní terapie atd.). Fyzioterapeuti zajišťují i speciální cvičení po ortopedických operacích. Jednoduché rehabilitační úkony provádí i zdravotní sestry v rámci denního programu. 3x týdně provádíme vodoléčbu ve vířivé vaně a 1x týdně odpoledne volný pobyt dětí v bazénku. 1x týdně k nám dojíždí se svými psy školená terapeutka na canisterapii.

Výchovná péče

Výchovná péče.Každodenní výchovnou péči zajišťují dětem sestry a ošetřovatelky. Zaměřují se především na rozvoj sebeobsluhy a zvládání základních dovedností. Vzdělávání zabezpečuje šest speciálních pedagogů včetně logopeda ve dvou třídách mateřské školy speciální a dvou třídách základní školy speciální. Jedná se o odloučené pracoviště Mateřské školy speciální, Základní školy speciální a Praktické školy, Ibsenova 1, Brno. Na pravidelné návštěvy dojíždí psycholog ze Speciálně pedagogického centra, Brno. K dispozici máme terapeutickou místnost - snoezelen.V psychologicko výchovné oblasti spolupracujeme i s rodiči, kteří si berou dítě na pobyty domů. Konzultujeme s nimi potřeby dětí, snažíme se, aby rodiče doma pokračovali v činnostech, které přispívají k rozvoji dítěte. Využíváme služeb speciálních poraden (tyflopedická, logopedická, surdopedická a pod). V oblasti volného času spolupracujeme s mnoha organizacemi (Charita, Sdružení pro pomoc ment.postižených, Asociace Paprsek), školami (SOU Slavkov, SOŠ Rousínov, ZŠ Bučovice) a dalšími. Aby děti měly širší kontakt s vnějším světem podnikáme sportovní a kulturní akce, výlety, rádi jezdíme na týdenní ozdravné pobyty.

Sociální péče

Sociální péče v LILA Domově představuje především řešení krizových situací v rodinách dětí, poradenskou péči rodičům a budoucím pěstounům a spolupráci při organizaci náhradní rodinné péče. Úzce spolupracujeme s orgány sociálně právní ochrany dětí a mládeže při pověřených obcích, se soudy a Policií ČR. Polovina dětí má soudem nařízenu ústavní výchovu. Tyto děti čtyřikrát do roka osobně navštěvují sociální pracovnice orgánu sociálně právní ochrany. Do sociální oblasti patří i agenda plateb příplatku na zaopatření (výživného) a přídavků na děti.
Děti přijímáme z rodiny nebo z ústavu, ze zdravotních důvodů na žádost rodičů nebo na základě rozhodnutí soudu. V případě, že se nepodaří návrat dítěte do vlastní rodiny, ani náhradní rodinná péče, předáváme děti do speciálních školských dětských domovů nebo do domovů pro osoby se zdravotním postižením. Naše zařízení nemá omezenou dobu návštěv. Pouze v případě dětí umístěných rozhodnutím soudu musíme dodržovat pravidla stanovená normami sociálně-právní ochrany dětí.